افتخارات “سین سین”


مهر ماه 1388 ، دریافت تندیس “مدیران برتر صنعت و تجارت ایران”